آماده سازی محل نصب المان جدید میدان معلم شهر فیروزکوه.

پیرو درخواست های مکرر شهروندان مبنی بر تعویض المان نصب شده در میدان معلم و به منظور ارتباط بصری و مفهومی نام میدان با نمادهای نصب شده، در هفته معلم المان میدان تعویض خواهد شد.
لازم به ذکر است که المان قبلی بازسازی و رنگ آمیزی و در مکان مناسب نصب خواهد شد
اخبار قبلی
عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
فهرست