آماده سازی محل نصب المان جدید میدان معلم شهر فیروزکوه.

پیرو درخواست های مکرر شهروندان مبنی بر تعویض المان نصب شده در میدان معلم و به منظور ارتباط بصری و مفهومی نام میدان با نمادهای نصب شده، در هفته معلم المان میدان تعویض خواهد شد.لازم به ذکر است که المان قبلی بازسازی و رنگ آمیزی و در مکان مناسب نصب خواهد شد.
اخبار قبلی
آغاز عملیات اجرایی فاز ۱ پروژه ساماندهی و زیباسازی مسیر خطوط لوله نفت در فیروزکوه.
اخبار بعدی
برگزاری نشست هماهنگی راه اندازی جایگاه سیار سوخت شهرداری.
فهرست